Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

4855 c4e9
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viayouaresonaive youaresonaive

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viayouaresonaive youaresonaive
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
7031 3946
7869 fa7d
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
2888 bfb4
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
0681 c533
Reposted fromdivi divi viayouaresonaive youaresonaive
8103 70f3
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja vialottibluebell lottibluebell
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy vialottibluebell lottibluebell

October 04 2017

6093 dd98
Reposted fromamatore amatore vianiskowo niskowo
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianiskowo niskowo
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
6052 55d8
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk - "Wzgórze psów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl