Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Reposted fromgarstki garstki vialottibluebell lottibluebell


Reposted frompffft pffft vianiskowo niskowo
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
4436 4632
Reposted fromdeszcz deszcz vianiskowo niskowo
Reposted fromfresia fresia vianiskowo niskowo
- Zatańczy Pani?
- Tańczyłam z diabłem. Nie jestem pewna czy dotrzyma mi Pan kroku...
- Diabeł brał u mnie lekcje, Madamme...
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianiskowo niskowo
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor vianiskowo niskowo
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

December 04 2017

Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagraywall graywall
2382 39d4
Reposted fromfloe floe vianiskowo niskowo
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianiskowo niskowo
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianiskowo niskowo
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viagraywall graywall
5940 6ab2

December 01 2017

Jeszcze trochę i Ci ucieknę...
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaegzystencja egzystencja

November 30 2017

9726 2649 500
Reposted fromsommteck sommteck vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl