Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

1989 6195
Reposted frompisces pisces viairmelin irmelin
8563 2537 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
6849 0719
Reposted fromhearted hearted vialottibluebell lottibluebell
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus vialottibluebell lottibluebell
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialottibluebell lottibluebell
1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth vialottibluebell lottibluebell
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo vialottibluebell lottibluebell
6619 56f1
Reposted fromtron tron vialottibluebell lottibluebell
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vialottibluebell lottibluebell
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell

February 15 2019

I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl