Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

1999 b74a 500
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie vialottibluebell lottibluebell
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
1289 1c13 500
Reposted fromgarazowka garazowka vialottibluebell lottibluebell

October 12 2018

9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialottibluebell lottibluebell
Ja nie chcę wiele.
Ciebie i zieleń.
I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromflesz flesz vialottibluebell lottibluebell
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja
— Keith Donohue
Reposted fromblueinsane blueinsane vialottibluebell lottibluebell
Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.
— Mateusz Szulc
Reposted frommhsa mhsa vialottibluebell lottibluebell
– Jak się czujesz?  – Tak jak wyglądam – W takim razie zmarłeś wczoraj
— Ewa Białołęcka
6431 4dbc 500

October 01 2018

1544 a6c8
Reposted frommowilesmi mowilesmi viarepresja represja
2477 d9d3
Reposted fromcalifornia-love california-love viarepresja represja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl