Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaSmerfMaruda SmerfMaruda
4294 1bf0
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
3376 d877
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
Reposted frommessedup messedup vianiskowo niskowo
3309 e0da 500
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra vianiskowo niskowo
7568 9e6d 500
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromcouples couples vianiskowo niskowo
4981 f634 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
9765 4b72 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii vianiskowo niskowo

September 07 2017

2638 2f4b 500
Wine is love.
Reposted fromtishka tishka viaegzystencja egzystencja
9680 5798
Reposted frombitelz bitelz viarawwwr rawwwr
8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viarawwwr rawwwr

August 25 2017

7335 d69b 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl